Projekt edukacyjny: Między profilaktyką a interwencją – interdyscyplinarna współpraca specjalistów

Zapraszamy

do udziału w projekcie edukacyjnym osoby zajmujące się pomaganiem rodzinie lub poszczególnym jej członkom zarówno w obszarze profilaktyki, jak i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie, pracujących w ramach takich struktur, jak: szkoły, świetlice i kluby dla dzieci, OPS, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, urzędy gmin, policja, zespoły interdyscyplinarne, organizacje pozarządowe.

Cele projektu

• Polepszenie jakości działań profilaktycznych realizowanych w gminach

• Zwiększenie skuteczności prowadzenia interwencji w rodzinach dotkniętych kryzysem lub dysfunkcją zagrażającą rozwojowi dziecka

• Wsparcie środowiska lokalnych specjalistów w obszarze pracy profilaktycznej i interwencyjnej/ pomocowej, której efekty są trudno mierzalne i często rodzą bezsilność i zagubienie

Zasady udziału gminy w projekcie

  1. W ramach projektu zostanie przeprowadzone interdyscyplinarne szkolenie.
  2. W szkoleniu może wziąć udział grupa 12 osób wskazanych na str. 1.
  3. Gmina wnosi opłatę 240 zł za udział całej grupy.
  4. Szkolenie odbywa się na terenie gminy – prowadzący szkolenie dojedzie na uzgodnione miejsce.
  5. Gmina zapewnia nieodpłatnie salę na szkolenie.
  6. Zapewniamy poczęstunek dla uczestników szkolenia oraz materiały edukacyjne.
  7. Szkolenie obejmuje część warsztatową i wykładową (8h dydaktyczne).
  8. Chęć udziału w projekcie należy zgłosić na Karcie Zgłoszenia drogą mailową na adres: 

Prowadzący szkolenie

dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, trener Wielkopolskiej Fundacji ETOH

lub
dr Katarzyna Właśniak – psycholog, psychoterapeuta, Prezes Wielkopolskiej Fundacji ETOH, szkoleniowiec, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W projekcie weźmie udział tylko 20 gmin z Wielkopolski

Kontakt w sprawie projektu

tel. 601 701 612

601 780 782

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorząd-Województwa-Wielkopolskiego